75 lat WARS
1 kwietnia 1948 r. – 1 kwietnia 2023 r. – 75 LAT WARS S.A.
Kilka słów o bardzo bogatej historii WARS-u:
Na mocy zarządzenia Ministra Komunikacji z kwietnia 1948 roku jednostką organizacyjną Państwowego Biura Podróży „ORBIS” został między innymi Wydział Eksploatacji Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych. Zarządzeniem Ministra Kolei z 31 grudnia 1951 roku został on wydzielony w osobne przedsiębiorstwo – Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych „Orbis”. Od 1957 roku doszło do podziału firmy na „Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych” oraz „Restauracje Dworcowe”. Zarządzeniem Ministra Komunikacji nr 395 z 25 grudnia 1960 r. oba przedsiębiorstwa ponownie połączono tworząc Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych „WARS”, które rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 1961 roku. 30 września 1982 r. na mocy Zarządzenia nr 103 Ministra Komunikacji, w oparciu o ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Nr 24 poz.122 ) utworzono Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracji „WARS” w Warszawie jako samodzielny podmiot. Przedmiotem działalności nowoutworzonego przedsiębiorstwa było przede wszystkim świadczenie usług przewozowych w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia oraz prowadzenie działalności gastronomicznej i usług gastronomiczno –handlowych na dworcach PKP, PKS i PLL LOT. Z dniem 1 stycznia 1991 r. na mocy zarządzenia nr 256 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 14 listopada 1990 r. zmieniono nazwę firmy na Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych „WARS” w Warszawie, wydzielając w osobne przedsiębiorstwo „Warszawskie Restauracje Dworcowe „Wars”. W skład PWS i R WARS wchodziło pięć oddziałów terenowych tj: 1. Oddział z siedzibą w Warszawie 2. Oddział z siedzibą w Szczecinie 3. Oddział z siedzibą w Gdyni. 4. Oddział z siedzibą w Krakowie 5. Oddział z siedzibą we Wrocławiu. – do 1999 r., a po tej dacie stał się filią Oddziału w Krakowie W/w oddziały prowadziły samodzielną działalność gospodarczą i posiadały własne Składnice Akt podlegające nadzorowi Archiwum Państwowego. Dnia 15 grudnia 1998 r. w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 z 1997 r.), Minister Skarbu Państwa aktem komercjalizacji utworzył Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych „WARS” Spółka Akcyjna, które rozpoczęło działalność z dniem 1 stycznia 1999 r. Dnia 8 września 2000 r. wraz z nowym Statutem zmieniono nazwę Spółki na: WARS Spółka Akcyjna.( skrót: WARS S.A.). Jednoosobowym akcjonariuszem Spółki stał się Skarb Państwa. W dniu 28 kwietnia 2005 r. podniesiono kapitał założycielski Spółki, a akcje w podwyższonym kapitale zakładowym objęła PKP Intercity Sp.z o.o. W ten sposób akcjonariuszami WARS S.A. stał się Skarb Państwa i PKP Intercity Sp.z o.o. W strukturze organizacyjnej WARS S.A. występują cztery oddziały terenowe : 1. Oddział Centrum z siedzibą w Warszawie 2. Oddział Zachód z siedzibą w Szczecinie 3. Oddział Północ z siedzibą w Gdyni. 4. Oddział Południe z siedzibą w Krakowie. źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie.
WARS to firma legenda od zawsze Polakom kojarzy się głównie z obsługą wagonów gastronomicznych i barowych. To jednak nie wszystko, w końcu Wars to akronim słów od pełnej nazwy Wagony Restauracyjne i Sypialne. Przez długie lata z powodzeniem rozwijane były również restauracje dworcowe, bufety, bary samoobsługowe, kawiarnie, kioski peronowe.
Aktualnie WARS to marka która dalej tworzy historię usług gastronomicznych oraz hotelowych w pociągach, a także restauracje stacjonarne i usługi cateringowe. Ostatnią działalnością która podlega również pod WARS jest usługa utrzymania czystości taboru w pociągach PKP IC.
Miejmy nadzieję, że ta historia będzie dalej się tworzyć przez następne 75 lat…